Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Contribuţii facultative

Contribuţia facultativă

- Contractul de Asigurare Socială -

În sistemul public de pensii se pot asigura pe bază de contract de asigurare socială avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să-şi completeze venitul asigurat.

Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei, şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana interesată, şi nu poate fi mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat din iniţiativa asiguratului prin încheierea unui act adiţional, care produce efecte pentru viitor, cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la asigurător.

Asiguraţii care au încheiat contract de asigurare socială datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă. Această cotă este prevăzută la art. 29618 alin.(3) lit. a1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi poate fi modificată prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către asiguraţi sau, în numele lor, de către orice persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi. Plata se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut de lege generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.

Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente.

Contractul de asigurare socială poate fi reziliat la iniţiativa oricăreia dintre părţi, conform clauzelor prevăzute în contract. În cazul rezilierii contractului de asigurare socială, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

Contractul de asigurare socială încetează de drept la data decesului asiguratului.