Casa judeteana de pensii Vrancea

    Casa Județeană de Pensii Vrancea

Întrebări frecvente

   

În ce situaţii pensionarii de invaliditate nu mai sunt supuşi revizuirii medicale periodice?
Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă; au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă; au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform legii.

Care este valoarea punctului de pensie pentru anul 2016?
Valoarea unui punct de pensie în anul 2016 = 871,7 lei.

Care este indicele de corecţie utilizat pentru anul 2016?
Pentru anul 2016 indicele de corecție utilizat este de 1.09.

Cum îmi pot completa stagiul de cotizare?
Există posibilitatea realizării/completării stagiului de cotizare, prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii din raza de domiciliu. Cota de contributie este de 26,3% din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nu mai mare de 5 ori castigul salarial mediu brut. Pentru anul 2016, castigul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2.681 lei. Venitul minim asigurat este de 35% din 2.681 lei, adica 938 lei, contributia minima datorata fiind de 247 lei. Contractul de asigurare socială se încheie la casa teritorială de pensii de care aparţine mama dumneavoastră şi cuprinde: datele de identificare ale asiguratorului şi ale persoanei asigurate, adresa asiguratului, condiţiile de asigurare (venit asigurat, cota de contribuţie, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale, contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, termenul de achitare), obligaţiile asiguratorului şi ale asiguratului, precum şi clauzele contractuale. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este lunar, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. Contribuţia se poate plăti şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculate de la data la care se face plata. În aceste situaţii stagiul de cotizare este corespunzator timpului efectiv parcurs în interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata. Contractul de asigurare sociala intră în vigoare la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii, produce efecte numai pentru viitor deci plata retroactivă nu este posibila.

Cum pot obţine certificatele de stagiu de cotizare ?
Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de CNPP. Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraţilor contra cost. Tariful serviciului respectiv este de 15 lei.

Cât este contribuţia de asigurări sociale pentru contractul de asigurare?
Cota de contributie este de 26,3% din venitul asigurat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nu mai mare de 5 ori castigul salarial mediu brut. Pentru anul 2016, castigul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2.681 lei. Venitul minim asigurat este de 35% din 2.681 lei, adica 938 lei, contributia minima datorata fiind de 247 lei.

Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare?
Indemnizaţii: · invalizii de război, beneficiază de indemnizație diferențiată în funcție de gradul de invaliditate; · veteranii de război și văduvele de război beneficiază de indemnizație în cuantum stabilit prin lege; · văduvele de veterani de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de 50% din indemnizația de veteran de război și din renta lunară la care avea dreptul soțul decedat, respectiv 100% din indemnizația de veteran de război, dacă soții acestora nu au fost decorați cu rodine și medalii. Spor de participare pe front, care se compune dintr-o sumă fixă pentru primul an de participare pe front indiferent de numărul de luni de participare pe front, la care se adaugă şi o sumă fixă pentru fiecare lună de participare pe front ce depăşeşte un an. Rente, în cazul în care veteranilor de război le-au fost acordate ordine şi medalii pentru faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, drepturi ce se acordă în funcție de tipul decorației. Alte facilități printre care enumerăm: · 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple pe calea ferată; · gratuități pe mijloacele de transport în comun; · scutire de la plata impozitelor și taxelor locale; · scutire de la plata abonamentului unui post telefonic; · bilete de tratament gratuite; · ajutor anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei termice și energiei electrice. Ajutorul anual se asigură prin instituțiile care efectuează plata indemnizaţiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul de stat; · alte facilități.

Cine beneficiază de prevederile Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare?
a) invalizii de război; b) văduvele de veterani de război; c) văduvele de război; d) veteranii de război; e) prizonierii de război; f) accidentații de război în afara serviciului ordonat.

Ce drepturi se acorda conform Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, cu modificările și completările ulterioare?
· indemnizație lunară acordată titularului în funcție de perioada de persecuție din motive etnice (ani, luni, zile) · indemnizație în sumă fixă stabilită prin lege, pentru urmași (soțul supraviețuitor al persoanei decedate); · alte facilități: o scutire de la plata impozitelor și a taxelor locale; o transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul; o 6 călătorii dus-întors, gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei şi pentru o persoana care sa îl însoţească şi sa îl ajute pe timpul călătoriei; o un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică; o scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor; o prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scut; o asistență medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor.

Cine beneficiaza de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, cu modificările și completările ulterioare?
o Persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează: · a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate; · a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare; · a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate; · a făcut parte din detașamentele de muncă forţată; · a fost supraviețuitoare a trenului morţii; · soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; · persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state; o Soțul supraviețuitor la persoanei decedate, din categoria celor prevăzuți de lege.

Ce criterii trebuie indeplinite pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare?
a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare); b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public; c) nu s-a recăsătorit după decesul soţului; d) durata căsătoriei cu soţul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 10 ani, dar cel puțin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminuează proporțional; e) nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare (în prezent art.6 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare); f) are domiciliul pe teritoriul României.

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările și completările ulterioare?
Soţul supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.

Cine beneficiaza de prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare?
Urmaşii eroilor-martiri, şi anume: soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre copiii acestuia. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel: a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10; b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10; c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află; d) copil al eroului martir - un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani. Luptătorii răniţi pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Aceştia au dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel: a) 2,00 - pentru marii mutilaţi; b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate; d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate; e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate. Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută anterior, şi de o indemnizaţie de îngrijire, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Luptătorii reţinuţi beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Soţul al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 dreptul la o indemnizaţie lunară reparatorie calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel: a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10; b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10; c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în întreţinerea cui se află; d) copil al eroului martir - un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani. Categoriile de beneficiari menţionaţi anterior beneficiază şi de următoarele drepturi acordate prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale: · pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege; · acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceste două drepturi beneficiază şi Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite.

Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare?
· indemnizaţie lunară, neimpozabilă, într-un cuantum stabilit prin lege, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii; · soția celui decedat beneficiază de indemnizație în cuantum de 50% din indemnizația ce s-ar fi cuvenit soțului, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; · asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării; · scutirea de la plata taxei de abonament la radio si televizor.

Ce drepturi se acorda conform Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată?
Artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liber-profesionist beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitatea artistic-interpretativă.